Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONO CAFE & BISTRO

 

Regulamin określa zasady korzystania, w tym dokonywania zakupów, w sklepie internetowym Mono Cafe & Bistro dostępnym pod adresem www.monocafe.com.pl („Sklep”).

 1. DEFINICJE
  Dla przejrzystości dokumentu, poniżej zdefiniowane zostały najczęściej pojawiające się w nim pojęcia: 

  1.1. Konto Klienta – indywidualne konto, które Klient może stworzyć dla siebie w ramach Sklepu;

  1.2. Klient – Konsument i Przedsiębiorca, który korzysta ze Sklepu, w tym tworzy Konto Klienta, składa Zamówienie i zawiera Umowę Sprzedaży

  1.3. Konsument – osoba fizyczna, która składa Zamówienie i zawiera Umowę Sprzedaży w celach, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  1.4. Koszyk – funkcjonalność techniczna Sklepu, która pozwala Klientowi na stworzenie i złożenie Zamówienia;

  1.5. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Mono Cafe & Bistro, dostępna pod adresem www.monocafe.com.pl/polityka_prywatnosci

  1.6. Produkt – przedmiot lub usługa, które znajdują się w ofercie Sklepu i które są przedmiotem Umowy Sprzedaży;

  1.7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;

  1.8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Mono Cafe & Bistro;

  1.9. Sklep – sklep internetowy Mono Cafe & Bistro, dostępny pod adresem www.monocafe.com.pl;

  1.10. Sprzedawca – prowadzący/-a działalność gospodarczą pod firmą MONOCAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Dr. Stefana Kopcińskiego 62, 90-032 Łódź, posiadający nadany mu numer NIP: 7292731440; 

  1.11. Strona Sklepu – witryna internetowa dostępna pod adresem www.monocafe.com.pl; 

  1.12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest Produkt; 

  1.13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

  1.14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży, które Klient składa za pomocą Koszyka.

 

 1. WYMOGI TECHNICZNE 

  2.1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:2.1.1. komputer lub smartfon wyposażony w najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, z dostępem do Internetu oraz włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript;

  2.1.2. aktywny adres e-mail w przypadku chęci założenia Konta Klienta.

 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

  3.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.3.2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta Klienta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.

  3.3. Przeglądanie Produktów lub kontakt ze Sprzedawcą z wykorzystaniem formularza kontaktowego nie wymaga zakładania Konta Klienta.

  3.4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

  3.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem www.monocafe.com.pl/regulamin/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  3.6. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. KONTO KLIENTA 

  4.1. Utworzenie Konta Klienta jest opcjonalne. Klient może złożyć Zamówienie bez utworzenia Konta Klienta w Sklepie, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.4.2. Każdy Klient może założyć w Sklepie Konto Klienta. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Sklepu oraz zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności.

  4.3. Założenie Konta Klienta w Sklepie jest darmowe.

  4.4. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w trakcie rejestracji.

  4.5. Konto Klienta zapewnia możliwość:

  4.5.1. śledzenia stanu realizowanych Zamówień;

  4.5.2. dostępu do historii złożonych Zamówień;

  4.5.3. zapamiętania danych Klienta niezbędnych do składania Zamówień (np. adres dostawy);

  4.5.4. zapisu i edycji danych osobowych Klienta.

  4.6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta. Aby usunąć Konto Klienta, Klient powinien przesłać e-mail na adres [email protected] lub skorzystać z dedykowanej do tego funkcjonalności w Koncie Klienta.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ i ZAWARCIE UMOWY 

  5.1. Klient rozpoczyna składanie zamówienia poprzez dodanie wybranych przez siebie produktów dostępnych w ofercie Sklepu do Koszyka.5.2. Zamówienia mogą złożyć Klienci, którzy posiadają Konto Klienta oraz Klienci, którzy nie posiadają Konta Klienta.

  5.3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na Stronę Sklepu i dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie Sklepu.

  5.4. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

  5.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz ilości wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Sklepu.

  5.6. Po wybraniu wszystkich interesujących Produktów, Klient powinien przejść do swojego Koszyka

  5.6.1. Klient posiadający Konto Klienta w celu złożenia Zamówienia jest zobowiązany:

  5.6.1.1. zalogować się na Koncie Klienta, podając login i hasło,

  5.6.1.2. wybrać opcje dostawy i płatności,

  5.6.1.3. zaakceptować Zamówienie poprzez przycisk Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.

  5.6.1.4. każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. łączna cena i informacje szczegółowe Zamówienia.

  5.6.2. Klient nieposiadający Konta Klienta w celu złożenia Zamówienia jest zobowiązany:

  5.6.2.1. zaakceptować Regulamin,

  5.6.2.2. uzupełnić formularz Zamówienia o niezbędne dane, w szczególności dane teleadresowe Klienta i miejsce dostawy Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Sklepu,

  5.6.2.3. wybrać opcje dostawy i płatności,

  5.6.2.4. zaakceptować Zamówienie poprzez przycisk Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.

  5.6.2.5. każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. łączna cena i informacje szczegółowe Zamówienia.

  5.7. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Produktów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu lub na Koncie Klienta.

  5.8. Do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania i przyjęcia do realizacji Zamówienia.

  5.9. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, w tym w Koncie Klienta oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

 1. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA 

  6.1. Sklep oferuje następujące metody płatności:6.1.1. płatność za pomocą karty kredytowej

  6.1.2. płatność za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności elektronicznych.

  6.2. Sklep oferuje następujące metody dostawy Produktów:

  6.2.1. przesyłka pocztowa lub kurierska;

  6.2.2. przesyłka z odbiorem w wybranym przez Klienta paczkomacie.

  6.3. Sklep oferuje dostawy Produktów na terytorium całej Europy oraz w innych terytoriach określonych na Stronie Sklepu.

  6.4. Realizacja Zamówienia nastąpi w terminie 7 dni roboczych – z uwzględnieniem terminów dostaw realizowanych przez partnerów Sprzedawcy w tym zakresie.

  6.5. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem Sklep nie ponosi ryzyka przypadkowego uszkodzenia lub utraty Produktu w dostawie. Z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi wszelkie ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta.

  6.6. Opłata za Zamówienie pobierana jest w zależności od wybranej formy płatności:

  6.6.1. następuje od razu przy wyborze płatności on-line,

  6.6.2. w momencie doręczenia paczki przez wybranego przewoźnika przy wyborze płatności przy odbiorze.

  6.7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy. Koszt dostawy i płatności jest zawsze widoczny dla Klienta w Koszyku, na etapie składania Zamówienia.

  6.8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  6.9. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na żądanie Klienta będącego Przedsiębiorcą. Sprzedaż na rzecz Klientów, którzy są Konsumentami jest dokumentowana za pomocą paragonów. Faktury i paragony Sprzedawca doręcza elektronicznie po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

  6.10. Szczegółowe informacje o oferowanych przez Sklep metodach płatności i dostawy oraz ich cenach znajdują się na Stronie Sklepu.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

  7.1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.7.2. Bieg 14-dniowego okresu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:

  7.2.1. jeżeli Zamówienie dostarczone jest w całości, w jednej przesyłce – od dnia odebrania Zamówienia przez Konsumenta lub przez inną osobę wskazaną przez Konsumenta, która nie jest przewoźnikiem;

  7.2.2. jeżeli Zamówienie obejmuje wiele Produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia odebrania ostatniej rzeczy, partii lub części Zamówienia przez Konsumenta lub przez inną osobę wskazaną przez Konsumenta, która nie jest przewoźnikiem;

  7.2.3. jeżeli Zamówienie polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (np. subskrypcja lub prenumerata) – od dnia odebrania pierwszego z zamówionych Produktów przez Konsumenta lub przez inną osobę wskazaną przez Konsumenta, która nie jest przewoźnikiem;

  7.2.4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  7.3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie może (ale nie musi) zostać złożone z wykorzystaniem formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

  7.4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Konsument składa:

  7.4.1. za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej przesłanej na adres Mono Cafe & Bistro, ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 62, 90-032 Łódź.

  7.4.2. za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres [email protected];

  7.4.3. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone za pomocą wiadomości e-mail, Sprzedawca potwierdza niezwłocznie otrzymanie informacji o odstąpieniu za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Konsumenta podany w oświadczeniu.

  7.5. Dla zachowania 14-dniowego terminu wskazanego powyżej, wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem tego terminu w dowolny sposób wskazany powyżej.

  7.6. Jeżeli Konsument odstąpi od Umowy Sprzedaży, to umowę taką uznaje się za niezawartą.

  7.7. Jeżeli Konsument odstąpi od Umowy Sprzedaży to:

  7.7.1. Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktów, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

  7.7.2. Sprzedawca zwróci płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

  7.7.3. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwrócić Produkty Sprzedawcy odsyłając je na adres: Mono Cafe & Bistro, ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 62, 90-032 Łódź. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  7.7.4. Koszty zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży w sposób inny niż za pośrednictwem przesyłki kurierskiej ponosi Konsument. Sprzedawca może zwrócić Konsumentowi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów nie wyższe niż 15 PL

  7.7.5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  7.7.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

  8.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem www.monocafe.com.pl/polityka_prywatnosci/.8.2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

 1. REKLAMACJE 

  9.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.9.2. Klient ma prawo złożyć reklamację: – na piśmie na adres Sprzedającego Mono Cafe & Bistro, ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 62, 90-032 Łódź, – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]; – lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu.

  9.3. Reklamacja Klienta powinna obejmować:

  9.3.1. informacje dotyczące Produktu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

  9.3.2. określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana Produktu na nowy, naprawa Produktu, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży – o ile wada jest istotna);

  9.3.3. podanie danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.

  9.4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Sprzedawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego: Mono Cafe & Bistro, ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 62, 90-032 Łódź.

  9.5. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  9.6. Klient może powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

  9.7. Reklamacja dotycząca nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub Konta Klienta powinna obejmować: rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

  9.8. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY 

  10.1. W zakresie Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.10.2. Uprawnienia Klienta w zakresie rękojmi przysługują wyłącznie Konsumentom. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.

  10.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy Produktem jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

 

 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

  11.1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.11.2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy Sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

  11.3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy Sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

  11.4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  11.5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 1. ZMIANY REGULAMINU 

  12.1. Sprzedawca może zmienić Regulamin w przypadku:12.1.1. zmiany przepisów prawa, która wymusza aktualizację treści Regulaminu;

  12.1.2. zmiany funkcjonalności Strony Sklepu lub zasad działania Sklepu, która wpływa na treść Regulaminu.

  12.2. Sprzedawca informuje Klientów o zmianach Regulaminu minimum 14 dni przed wejściem w życie zmian. Klienci, którzy posiadają Konto Klienta otrzymają informację o planowanych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Koncie Klienta. Pozostali Klienci otrzymają informację o planowanych zmianach po wejściu na Stronę Sklepu.

  12.3. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu Klient utraci możliwość korzystania ze Sklepu i dostęp z Konta Klienta z upływem wejścia w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Konto Klienta zostanie trwale usunięte po upływie 30 dni roboczych od dnia wejście w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.

 

 1. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 

  13.1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez:13.1.1. drogą pocztową: Mono Cafe & Bistro, ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 62, 90-032 Łódź

  13.1.2. za pomocą poczty e-mail: [email protected]

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  14.1. Umowy Sprzedaży są zawierane poprzez Sklep w języku polskim.14.2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

  14.3. Wszelkie spory z Konsumentami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.

  14.4. Wszelkie spory z Klientami, którzy nie są Konsumentami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.